Послуги

Індивідуальна ліцензія нбу на здійснення інвестицій за кордон

Індивідуальна ліцензія Національного банку України на здійснення інвестиції – документ, який дозволяє резидентам (фізичним або юридичним особам) законно здійснювати переказ грошових коштів за межі території України,  тобто здійснювати інвестиції за кордон.

Порядок отримання Індивідуальної ліцензії НБУ на здійснення інвестицій за кордон регулюється Постановою Правління національного банку України № 122 від 16.03.1999 р. Про затвердження Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон.

Інвестиція за кордон (далі - інвестиція) - валютна операція, яка передбачає придбання суб'єктами інвестицій основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав, цінних паперів та їх похідних в обмін  на  валютні  цінності  з  метою  отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.

Не є інвестиціями операції резидентів із перерахування коштів для  утримання  власних представництв (філій) за кордоном згідно з їх кошторисом витрат (за винятком придбання за кордоном нерухомого майна), оплата членських (вступних) внесків до іноземних (міжнародних) організацій та установ, включаючи оплату участі в міжнародних системах транспорту, телекомунікацій і зв'язку тощо, страхових та медичних послуг, а також відкриття рахунків в іноземних банках.

Інвестиції поділяються на капітальні, фінансові та реінвестиції.

Капітальна інвестиція - валютна операція, яка передбачає придбання об'єктів нерухомого майна, інших основних фондів та нематеріальних активів, які підлягають амортизації.

Фінансова інвестиція - валютна операція, яка передбачає придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та інших фінансових інструментів.

Реінвестиція - валютна операція, яка передбачає здійснення капітальних або фінансових інвестицій за рахунок доходу (прибутку), отриманого від інвестиційних операцій.

Для інвестицій не можуть бути використані кошти:

У готівковій формі – юридичними особами, а також фізичними особами, які у встановленому законодавством України порядку є суб’єктами підприємницької діяльності;

За рахунок бюджетних коштів – без дозволу органу, уповноваженого розпоряджатися цими коштами.

Якщо законодавством країни інвестицій передбачений інший порядок реєстрації об’єкта інвестиції (тобто спочатку вимагається перерахування коштів, а після їх внесення здійснюється реєстрація об’єкта інвестиції), який підтверджений відповідним витягом із законодавства країни інвестиції, то розгляд документів резидента може здійснюватися без подання документів, що підтверджують реєстрацію нерезидента, часток у статутному капіталі, також право власності продавця на об’єкт інвестиції.

З метою збільшення суми інвестиції, передбаченої ліцензією, власним повинен звернутися до Національного банку України для отримання нової ліцензії.

Не потребують отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України:

- на здійснення інвестиції операції з проведення суб’єктами інвестиції розрахунків на території України в гривні з метою придбання права власності на об’єкти інвестицій за кордоном;

- у випадку набуття право власності на нерухоме майно, корпоративні права, цінні папери за спадщиною;

- у випадку набуття право власності на нерухоме майно, корпоративні права, цінні папери за договором Дарування.

Для здійснення усіх видів інвестицій (незалежно від строків та сум) резидентам потрібно обов'язково попередньо одержати ліцензії.

Ліцензія видається резиденту на строк, що необхідний для здійснення інвестиції.

За здійснення операцій з валютними цінностями, без одержання індивідуальної ліцензії Національного банку України на здійснення інвестицій за кордон передбачена адміністративна відповідальність – штраф у сумі, еквівалентній сумі зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного банку України на день здійснення таких операцій.

Починаючи з 12 червня 2017 року згідно Постанови Правління № 51 від 8 червня 2017 року "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", бізнес отримав можливість інвестувати за кордон до $2 млн в еквіваленті на підставі однієї валютної ліцензії за один календарний рік.

Національний банк також встановив різні вимоги для отримання ліцензій залежно від суми інвестиції кордон. Якщо розмір інвестиції є меншим $50 тис., то діятимуть спрощені вимоги до переліку документів для отримання ліцензії. Крім заяви, достатньо буде надати договір про здійснення інвестиції, документи про реєстрацію об'єкта інвестиції тощо.

Водночас, для інвестицій у сумі понад $50 тис. запроваджено розгорнутий перелік документів, зокрема, резидент повинен додатково підтвердити економічний сенс операції, наявність у нього прозорих джерел коштів для її проведення, надати розгорнуту інформацію про кінцевих беніфіціарних власників суб'єктів інвестиційної операції тощо.

Перелік документів, які необхідні для отримання індивідуальної Ліцензії НБУ на здійснення інвестицій за кордон

1) заява про видачу ліцензії

2) оригінали або копії договорів (угод) та/або інших документів (рішення засновника, протокол загальних зборів акціонерів тощо), що є підставою для здійснення резидентом інвестиції за кордон;

3) оригінали або копії документів про реєстрацію частки статутного капіталу (об'єкта інвестиції), яку планує набути резидент (виписка з рахунку в цінних паперах, сертифікат корпоративних прав, установчі документи нерезидента, що містять інформацію про зареєстрований статутний капітал, тощо). Подаються в разі здійснення прямої інвестиції;

4) копії сторінок паспорта (або документа, що його замінює), які містять прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дату народження, серію і номер, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце проживання, засвідчені підписом заявника (для заявників - фізичних осіб, крім підприємців);

5) оригінали або копії документів, що підтверджують наявність у нерезидента-продавця права власності на об'єкт інвестиції (виписки з рахунку в цінних паперах, витягу з реєстру об'єктів нерухомості тощо). Не вимагаються у випадку здійснення прямої інвестиції;

6) довідку заявника в довільній формі, що містить інформацію та розрахунки, які підтверджують відповідність інвестиції вимогам, установленим законодавством України, щодо структури активів, які дозволяється приймати для представлення страхових резервів (у випадку здійснення інвестиції страховиком із страхування життя), або щодо структури активів інституту спільного інвестування/недержавного пенсійного фонду (у випадку здійснення інвестиції за рахунок активів інституту спільного інвестування/недержавного пенсійного фонду). Довідка засвідчується підписом керівника (заступника керівника) заявника.

Для отримання ліцензії(ій) протягом календарного року на здійснення інвестиції(ій) на суму понад 50 000 доларів США (еквівалента цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день подання заяви на отримання ліцензії), крім вищеперерахованих документів, додатково подаються:

1) інформація/документи за підписом/засвідчені підписом заявника (уповноваженої ним особи), що має/мають підтверджувати наявність економічної доцільності (сенсу) операції зі здійснення інвестиції. Така інформація/документи може/можуть бути оформлена/оформлені у вигляді бізнес-плану або іншим чином;

2) довідка заявника в довільній формі про його відкриті поточні рахунки в уповноважених банках (для заявників - юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців). Довідка повинна містити інформацію про найменування уповноваженого(их) банку(ів), валюту(и) рахунку(ів), дату(и) відкриття рахунку(ів), залишки коштів на рахунку(ах), загальний(і) обсяг(и) зарахування та списання коштів за рахунком(ами) не менше ніж за останні шість місяців. Інформація зазначається в довідці станом на дату складання заяви на отримання ліцензії. Довідка засвідчується підписом заявника (уповноваженої ним особи);

3) інформацію/відомості щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) заявника - юридичної особи, нерезидента - продавця об'єкта інвестиції (за наявності) та нерезидента, корпоративні права/цінні папери якого набуває заявник (за наявності). Така інформація має бути засвідчена підписом заявника (уповноваженої ним особи), містити схематичне зображення структури власності резидента/нерезидента (із зазначенням прямої та опосередкованої участі особи в процентному відношенні) і відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) резидента/нерезидента;

4) оригінал або копію звіту про оцінку (акта оцінки) ринкової вартості об'єкта інвестиції, складеного уповноваженою особою (суб'єктом оціночної діяльності). Зазначена в заяві про видачу ліцензії сума інвестиції не може перевищувати ринкової вартості об'єкта інвестиції згідно із звітом про оцінку (актом оцінки), зазначеним у підпункті 4 пункту 2.2 глави 2 цієї Інструкції. Строк між датами оцінки ринкової вартості об'єкта інвестиції та укладенням резидентом договору про здійснення інвестиції за кордон (придбання об'єкта інвестиції) має становити не більше 30 календарних днів. Звіт про оцінку (акт оцінки) не вимагається в разі придбання цінних паперів та корпоративних прав у межах їх номінальної вартості;

5) для заявників - юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців: інформація/документи (оригінали або копії) щодо визначення фінансового стану заявника, зокрема: фінансову звітність заявника на останню звітну дату, що складена відповідно до вимог законодавства України (баланс, звіт про фінансові результати, податкова декларація, додатки до податкової декларації, інша фінансова звітність) з відміткою відповідного державного органу України про її отримання/прийняття;

6) для заявників - фізичних осіб: документи (інформацію), що свідчать про наявність у заявника доходів у сумі, достатній для здійснення інвестиції. Такими документами (інформацією) можуть бути оригінали або копії декларацій про майновий стан і доходи з відміткою контролюючого органу України про їх отримання, довідок (відомостей) контролюючого органу про суми виплачених фізичній особі (заявнику) доходів та сплачених податків, інформація з офіційного сайта Національного агентства з питань запобігання корупції з декларацій про майновий стан і доходи, які подавалися фізичною особою (заявником) на виконання вимог законодавства у сфері запобігання корупції.

В комплекс послуг з отримання ліцензії входить:

  • консультування з питань необхідності отримання ліцензії та встановленого законодавством порядку та умов її отримання;
  • кваліфіковане підготовка та формування необхідного пакету документів по отриманню ліцензії;
  • подання сформованого пакету документів до органу ліцензування;
  • отримання Вашої ліцензії в органі ліцензування.

Базова вартість послуги становить 15 000 грн.

Вартість послуг не включає офіційні платежі. Обов’язкові державні платежі – 3 560,00 гривень

Базовий строк виконання послуги становить 30-35 робочих днів з дати подання документів.

Дізнайтеся подробиці, скориставшись контактними даними, вказаними на сайті. Спеціаліст нашої компанії проконсультує Вас та допоможе прийняти оптимальне рішення.

ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «ЮРКОМПЛЕКС»

Місто Київ, вулиця Костянтинівська 54, квартира 4

Тел./факс: 044 / 462 49 41,425 78 87, 425 9012, 425 94 45

Тел.: 066 712 67 71, 068 778 44 74

Email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Замовити послугу

Замовити по телефону:

тел/факс (044) 462-4941
моб: (066) 712-6771

Онлайн Замовлення:

Замовити безкоштовну консультацію

Замовити по телефону:

тел/факс (044) 462-4941
моб: (066) 712-6771

Онлайн Замовлення:

Дякуємо.
Ваше повідомлення успішно відправлено.
Вибачте. Виникла помилка. Спробуйте трохи пізніше, або зв'яжіться з нами по телефону.

тел/факс (044) 462-4941
моб: (066) 712-6771

Закрити

Шановні клієнти!

ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «ЮРКОМПЛЕКС» інформує Вас про зміни, що відбулися в законодавстві України та можуть стосуватися діяльності Вашого підприємства.

17 червня 2018 року набув чинності Закон України № 2275-VIII "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", крім частини другої статті 23 Закону щодо переходу частки ТОВ до спадкоємця, яка набирає чинності з 17 червня 2019 року.

Відповідно з 17 червня 2018 року втратив чинність Закон України "Про господарські товариства" у частині, що стосується товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю.

Товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю протягом року з дня набрання чинності цього Закону, можуть безкоштовно привести свої Статути у відповідність до нового Закону та провести держану реєстрацію відповідних змін.

Протягом року, тобто з 17 червня 2018 року до 16 червня 2019 року, положення статуту товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю, що не відповідають новоприйнятому Закону, вважатимуться чинними. При внесенні будь-яких змін до статуту товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю це правило не застосовується.

До 16 червня 2019 року всі товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю повинні будуть привести свої статути у відповідність до чинного законодавства. При реєстрації нової редакції статуту до 17 червня 2019 року державне мито (адміністративний збір) не оплачується.

ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «ЮРКОМПЛЕКС» пропонує свої послуги щодо розробки нової редакції статуту та його державної реєстрації.

Вартість послуги складатиме 2500 гривень. Держмито та послуги нотаріуса оплачуються додатково.

Крім того, з’явився новий механізм регулювання корпоративних відносин між учасниками ТОВ – корпоративний договір, в якому можна передбачити особливості розпорядженням майнових прав, що виникають з володіння частками в статутному капіталі.

ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «ЮРКОМПЛЕКС» пропонує свої послуги щодо розробки корпоративного договору під Ваші особисті домовленості.

Вартість послуги складатиме від 2000 гривень.

Закрити